بانک مرکزی محدودیت هایی را برای دریافت چک های غیرصیادی اعمال کرده است از جمله اینکه امکان کِلر کردن آنها فراهم نیست و دلیل دیگر اینست که برخی بانکها نقد کردن چک را در شعبه صادرکننده محدود کرده اند

مشتری می بایست چک ها را در وجه شرکت لیزینگ صادر و همزمان در سامانه صیاد نیز ثبت نماید.

مشتریان می توانند در بازه های 6 ، 9 و 12 ماهه نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدام نمایند.

عضویت در خبرنامه

خانهسوالاتدرباره ی ماپرتال